17th May 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršuv vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Instinctive
Total score
211
Hits
Day 1, Unmarked
211 points
Day 1, Unmarked
Hits
M16
103
812
517
MM0
M55
8513
5M5
8513
MM0
M88
5510
8M8
M88
5M5
10818
5M5
5M5
8513
5510
MM0
10515
8816
8513
5510
8M8
10M10
8513
211
M16
103
812
517