17th May 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršuv vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
309
Hits
Day 1, Unmarked
309 points
Day 1, Unmarked
Hits
M8
117
105
814
514
11516
11M11
8816
MM0
11819
8513
10818
8513
10818
5M5
11819
5510
8816
11M11
10818
8M8
5510
10515
5M5
8513
5M5
10818
11516
11516
309
M8
117
105
814
514