17th May 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršuv vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Instinctive
Total score
295
Hits
Day 1, Unmarked
295 points
Day 1, Unmarked
Hits
M5
111
107
813
522
M55
M55
5510
5510
8513
10818
8816
8M8
5510
8816
5510
10818
5510
8M8
5M5
10515
11819
10515
10515
10515
10515
8513
8816
5510
295
M5
111
107
813
522