17th May 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršuv vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
330
Hits
Day 1, Unmarked
330 points
Day 1, Unmarked
Hits
M3
113
109
814
519
8513
8513
8M8
5510
8513
8513
10818
5510
111021
8513
8513
8513
11516
10818
8513
5M5
11516
5M5
10515
10818
10515
101020
8513
10818
330
M3
113
109
814
519