17th May 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršuv vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
412
Hits
Day 1, Unmarked
412 points
Day 1, Unmarked
Hits
M1
1112
109
820
56
8513
8513
10818
5M5
111021
8816
10515
8816
111021
8816
111122
11819
111122
111021
111021
11516
8816
8816
11819
8816
11819
8513
101020
10818
412
M1
1112
109
820
56