17th May 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršuv vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Instinctive
Total score
348
Hits
Day 1, Unmarked
348 points
Day 1, Unmarked
Hits
M3
112
1012
817
514
8513
8513
111021
10515
5510
5510
8513
8816
10515
101020
8513
10515
8513
10818
10818
8816
111021
8816
10818
8M8
8513
8M8
10515
10M10
348
M3
112
1012
817
514