17th May 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršuv vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
339
Hits
Day 1, Unmarked
339 points
Day 1, Unmarked
Hits
M4
112
1010
819
513
MM0
5510
10818
8816
10818
10818
8513
5510
5M5
8513
10818
8513
8513
8M8
10818
10818
8513
10818
8816
111021
10515
8513
10818
11516
339
M4
112
1010
819
513