17th May 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršuv vrch
3D - WA 3D - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
318
Hits
Day 1, Unmarked
318 points
Day 1, Unmarked
Hits
M5
112
108
817
516
5M5
10M10
8513
MM0
5M5
8513
10818
10818
10818
5510
8513
8816
10818
8513
10818
11516
8513
5510
8816
8513
5510
11819
101020
8513
318
M5
112
108
817
516